විල්ගම්වෙහෙර චෛත්‍යය ප්‍රතිසංස්කරණය (Wilgamwehera)

1234

5

යූප ගල. පුරාණ ස්තූප වල චත්‍ර සවි කරන්නේ මේ මතයි

6789101213

14

බණ මඩුව, ගඩොල් කපන ස්ථානය සහ කුස්සිය ඈත දිස්වේ

15

https://www.google.lk/maps/place/Seruwawila+Rajamaha+Viharaya/@8.3953068,81.3057525,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3a52c90382920992!8m2!3d8.3708111!4d81.3193119

2016-09-03

12IMG_20160903_120420IMG_20160903_121240IMG_20160903_152242IMG_20160904_090248

Jpeg

Tags: Wilgamwehera, Seruwila.