උක් මිරිකීම

උක් මිරිකන්න ගන්නේ රෝලර් වලින් හදාගත්ත උපකරණයක්. Hydraulic press එකකින් කරන්න පුලුවන්ද කියලා බැලුවා. ටොන් 12 Bottle Jack එකක් තමයි වැඩේට තෝරාගත්තේ.

IMG_20180224_111038

5mm L-Angle තමයි පාවිච්චි කලේ

IMG_20180224_125734IMG_20180224_170713IMG_20180224_172004

IMG_20180224_172421

එක පුරුකක ඉස්ම. 75% විතර තමයි ගන්න පුළුවන්. මේ ගානට තැලුනට පස්සේ ආයේ ඉස්ම එන්නේ නෑ. ඒ වුනාට තව ඉස්ම තියෙනවා.

IMG_20180224_174030

තව බර දාන්න දාන්න frame එක ඇද වෙන්න ගත්තා.

IMG_20180224_175735

වෙච්ච දෙයක්

 

 

Homemade Wood Turning Lathe

1

The gear box and the motor. Received from a friend. The gear box has been used in a petrol pump which has a ratio of about 5:1. The motor was taken from a water pump. It is a 0.5 hp motor with no load speed of 2800 rpm.

2

The base is made of 1″x1″x3mm steel L-angles whose foot print is about 3’x1′.

3

A 1″ piece of 0.5″ diameter thread bar is used to mount the spur center.

4

Poor man’s spur center crafted from a nut.

6 58 7

9

Tail stock is also made of L-angles. Dead center is a pointed piece of 0.5″ thread bar.

10 11 12

13

Lathe has the maximum useful volume of about 2′ long x 6″ radius.

14 15 16

17

Ok. First coupler failed. It is a piece of rubber hose. Time to find a proper shaft coupler.

18

3

Is this a universal joint ? but works for me (with a little noise of course).

4 5 6

2

1

7 Hollowing is by hand. Drilling lots of holes and a chisel to remove the rest.

8 9 10

2 1