අඹ රිකිලි බද්ධය (Mango Grafting)

ග්‍රාහකය සඳහා අඹ පැලයක් උරයක සිටුවා ගන්න.

Slide1_9_edit.jpg

අඹ බද්ධ කිරීම අඹ ගස් දලු දැමීමට ආසන්න කාලයේ කිරීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැක. වියලි කලාපයේ නම් නවම් පෝයෙන් පසුව (පෙබරවාරි-මාර්තු) අඹ ගස් දලු දමයි.

IMG_20160312_180431_20160314210124553.jpg

අනුජය සඳහා පෙර පලදැරූ ගසකින් ග්‍රාහකයේ කඳේ තරමට සමාන අත්තක් කපා ගන්න. අලුතින් දළු දැමූ අත්තක් සුදුසු නැත.

IMG_20160312_180517

එහි සියලු කොළ කපා දමන්න

IMG_20160312_180622.jpg

අනුජයේ අග කූඤ්ඤ හැඩයට කපන්න. මේ සඳහා තියුනු පිහියක් භාවිතා කිරීම වැදගත්.

IMG_20160312_180904IMG_20160312_180918

ග්‍රාහකයේ කඳ මැදින් කපා දමන්න

IMG_20160312_180741.jpg

එය දෙකට පලන්න

IMG_20160312_180927

කූඤ්ඤයේ පොත්ත ග්‍රාහකයේ පොත්තට මනාව සමපාත වනසේ තබා පොලිතින් පටියකින් තදින් වෙලන්න.

IMG_20160312_180904_20160314213827960.jpg

ඉහත රවුම් කර ඇති කොටස් ග්‍රාහකයේ එම කොටස සමග සමපාත වීම සාර්ථක බද්ධයක් සඳහා අත්‍යාවශ්‍යයි. ග්‍රාහකයේ සහ අනුජයේ තරම වෙනස් නම් අඩුම තරමේ එක් පැත්තකින්වත් මෙලෙස සමපාත කිරීමට වගබලා ගත යුතුයි.

IMG_20160312_181123.jpg

IMG_20160312_181228.jpg

අනුජය වියලීම වැලැක්වීමට පොලිතින් බටයකින් වසා සෙවනක තබන්න.

IMG_20160312_181250

සතියකින් පමණ පොලිතින් බටය ඉවත් කරන්න. අනුජය කොල පැහැතිව නොමැලවී ඇත්නම් බද්ධය සාර්ථකයි. මැලවී ඇත්නම් ග්‍රාහකයේ තවත් පහලින් කපා අලුත් අනුජයක් බද්ධ කල හැක. තවත් සතියකින් අනුජය දලුදැමීමට පටන්ගනු ඇත.

IMG_20160312_180016.jpg

මාසයකට දෙකකට පසුව පොලිතින් පටිය ඉවත් කලහැක.

1

මාස 5-6 කට පස්සෙ අඹ වාරෙට මල් පිපෙන්න ගන්නවා. එත් ගස තවම දුර්වල නිසා මල් ටික කඩල දාන්න තමයි වෙන්නෙ.