අඹ අතු බැඳීම

ග්‍රාහකය

IMG_20180114_152702

හැඩේට කපන්න

IMG_20180114_152946

අනුජයේ පොත්ත කපන්න.

IMG_20180114_152955

ග්‍රාහකයා තබා පොලිතින් වලින් තදින් වෙලන්න.

IMG_20180114_153232

තෙත දිරූ කොහුබත් තබා මුල් ආවරණය කරන්න

IMG_20180114_153909

කළු පොලිතිනයකින් මෙම ගෙඩිය වසන්න.

කාලයක් ගිය විට මුල් අදිනු ඇත. අත්ත කපා සිටවා ගන්න.

IMG_20180113_072855