උක් මිරිකීම

උක් මිරිකන්න ගන්නේ රෝලර් වලින් හදාගත්ත උපකරණයක්. Hydraulic press එකකින් කරන්න පුලුවන්ද කියලා බැලුවා. ටොන් 12 Bottle Jack එකක් තමයි වැඩේට තෝරාගත්තේ.

IMG_20180224_111038

5mm L-Angle තමයි පාවිච්චි කලේ

IMG_20180224_125734IMG_20180224_170713IMG_20180224_172004

IMG_20180224_172421

එක පුරුකක ඉස්ම. 75% විතර තමයි ගන්න පුළුවන්. මේ ගානට තැලුනට පස්සේ ආයේ ඉස්ම එන්නේ නෑ. ඒ වුනාට තව ඉස්ම තියෙනවා.

IMG_20180224_174030

තව බර දාන්න දාන්න frame එක ඇද වෙන්න ගත්තා.

IMG_20180224_175735

වෙච්ච දෙයක්

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s