උක් මිරිකීම

උක් මිරිකන්න ගන්නේ රෝලර් වලින් හදාගත්ත උපකරණයක්. Hydraulic press එකකින් කරන්න පුලුවන්ද කියලා බැලුවා. ටොන් 12 Bottle Jack එකක් තමයි වැඩේට තෝරාගත්තේ.

IMG_20180224_111038

5mm L-Angle තමයි පාවිච්චි කලේ

IMG_20180224_125734IMG_20180224_170713IMG_20180224_172004

IMG_20180224_172421

එක පුරුකක ඉස්ම. 75% විතර තමයි ගන්න පුළුවන්. මේ ගානට තැලුනට පස්සේ ආයේ ඉස්ම එන්නේ නෑ. ඒ වුනාට තව ඉස්ම තියෙනවා.

IMG_20180224_174030

තව බර දාන්න දාන්න frame එක ඇද වෙන්න ගත්තා.

IMG_20180224_175735

වෙච්ච දෙයක්