අඹ අතු බැඳීම

ග්‍රාහකය

IMG_20180114_152702

හැඩේට කපන්න

IMG_20180114_152946

අනුජයේ පොත්ත කපන්න.

IMG_20180114_152955

ග්‍රාහකයා තබා පොලිතින් වලින් තදින් වෙලන්න.

IMG_20180114_153232

තෙත දිරූ කොහුබත් තබා මුල් ආවරණය කරන්න

IMG_20180114_153909

කළු පොලිතිනයකින් මෙම ගෙඩිය වසන්න.

කාලයක් ගිය විට මුල් අදිනු ඇත. අත්ත කපා සිටවා ගන්න.

IMG_20180113_072855

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s