බීමට වැහි වතුර

ඉස්සර අපි වැව් වතුර බිව්වේ. ඒත් දැන් වතුරේ ආසනික්. ඒ නිසා පුද්ගලික වැව් හදාගන්න වෙලා. සාමූහිකත්වයෙන් පුද්ගලිකත්වයට මාරුවෙලා.

123

4

අඟුරු-වැලි පෙරනය

5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s