පේර අතු බැඳීම

පේර අත්තක පොතු වටයක් ඉවත් කරලා පස් බැන්දේ මාස එක හමාරකට විතර කලින්.

12345